Komunitná energetika

Komunitná energetika je forma energetiky, pri ktorej sa skupina ľudí spojí, aby spolu vyrábala, distribuovala a využívala energiu. Môže to byť vzájomne výhodné riešenie pre komunity, ktoré chcú znížiť svoje náklady na energiu, zlepšiť svoju energetickú bezpečnosť a podporiť udržateľný rozvoj.

Zdroj: keks.energy


Som-Eko.sk je neziskové združenie, ktoré sa zaoberá poradenstvom v oblasti komunitnej energetiky so zameraním pre bytové domy a spoločenstvá. Poskytujeme informácie a podporu komunitám, ktoré chcú začať s komunitnou energetikou. 

Komunitná energetika je dynamicky sa rozvíjajúci sektor, ktorý má potenciál priniesť významné výhody komunitám na celom Slovensku. Som-Eko.sk je odhodlané pomáhať komunitám na Slovensku začať s komunitnou energetikou a využiť jej potenciál.

Zdroj: Živé.sk

Výhody komunitnej energetiky

  • Zníženie nákladov na energiu: Komunitné energetické projekty môžu pomôcť komunitám znížiť ich náklady na energiu. To môže byť obzvlášť výhodné pre komunity, ktoré sú odkázané na drahé importované zdroje energie.
  • Zlepšená energetická bezpečnosť: Komunitné energetické projekty môžu pomôcť komunitám zlepšiť ich energetickú bezpečnosť. To môže byť dôležité pre komunity, ktoré sú ohrozené výpadkami dodávok energie alebo zmenami cien energie.
  • Podpora udržateľného rozvoja: Komunitné energetické projekty môžu pomôcť podporiť udržateľný rozvoj. To môže byť dosiahnuté prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie a znižovania energetickej spotreby.

Ako začať s komunitnou energetikou

Ak máte záujem začať s komunitnou energetikou, prvým krokom je nájsť skupinu ľudí, ktorí sú ochotní spolupracovať. Môže to byť vaša komunita, mesto alebo obec. Keď nájdete skupinu ľudí, ktorí sú záujemcovia, môžete začať plánovať svoj projekt.

Dôležité riešiť pri projekte:

  • Druh zdroja energie, ktorý chcete použiť: Existuje mnoho rôznych druhov obnoviteľných zdrojov energie, ktoré môžete použiť v komunitnom energetickom projekte. Medzi najbežnejšie patria fotovoltika, solárne panely, veterné turbíny a malé vodné elektrárne.
  • Veľkosť projektu: Veľkosť vášho projektu bude závisieť od vašich potrieb a zdrojov. Ak chcete pokryť iba potreby vašej komunity, môžete vytvoriť malý projekt. Ak chcete pokryť potreby väčšieho regiónu, môžete vytvoriť väčší projekt.
  • Financovanie: Komunitné energetické projekty môžu byť nákladné. Je dôležité nájsť spôsob financovania svojho projektu. Medzi možnosti patrí vlastné zdroje, granty a úvery.
Som-Eko.sk poskytuje komunitám podporu pri všetkých fázach budovania projektu komunitnej energetiky.  
Poskytuje informácie a poradenstvo o rôznych aspektoch komunitnej energetiky, vrátane výberu zdroja energie, plánovania projektu a financovania.